wyniki naboru pracowników

Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego

Koźminek,   30  października    2017r.

GOPS.110.10.2017

Protokół

W dniu  10 października   2017 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Koźminku przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

referent ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego    

Nabór przeprowadziła komisja w składzie :    

1. Agnieszka Zaremba - Drużbiak - Przewodniczący Komisji

2. Lidia Michałowska                    - Sekretarz Komisji                                                            

3. Joanna Karpisiewicz                 - Członek Komisji

4. Monika Nowak                         - Członek Komisji

Liczba nadesłanych ofert:  9 szt.  , w tym ofert spełniających wymogi formalne 9 szt..

Ofert złożonych po terminie : 0 szt. . 

Wszyscy kandydaci zostali telefonicznie poinformowani o dacie oraz formie przeprowadzenia naboru .

Do naboru przystąpiło 7 osób.

Zastosowano następujące techniki naboru:
  1. Ocena dokumentacji
  2. Test kwalifikacyjny
  3. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci najlepsi uszeregowani  według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze  :

  1. Wioletta Wiertelak  zam. Koźminek             
  2. Marta Paulina Wojnowska  zam . Oszczeklin            
  3. Anna Antczak  zam. Smółki

Do  zatrudnienia  wskazana  została  Pani  Wioletta Wiertelak   zamieszkała  w Koźminku   .

Uzasadnienie wyboru :

Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani  Wioletta Wiertelak   wykazała się najbardziej odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta ds.  świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego  . Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych  , testu kwalifikacyjnego  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe .  Pani Wioletta Wiertelak  spełnia wszystkie wymogi prawne oraz te zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze .   

Sporządziła:

/-/ Lidia Michałowska  

Lista wiadomości